2017, ജൂലൈ 5, ബുധനാഴ്‌ച

.നെല്‍കൃഷി ആരംഭം

സ്കൌട് &ഗൈഡ്സ് അംഗങ്ങളായ നല്ല പാഠം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആല ത്തടി മുക്കൂട് ശ്രീ കുഞ്ഞമ്പു മയ്യങ്ങാനത്തിന്റെ വയലില്‍ നെല്‍കൃഷി തുടങ്ങി. അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല :

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ