2017, ഡിസംബർ 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തേൻ കൃഷി

നോട്ടീസ്

ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം.

വിഷ രഹിത ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി

Harithavidyalayam

Food

2017, നവംബർ 5, ഞായറാഴ്‌ച

കോരളപ്പിറവി ...നല്ല വായന..വയലാര്‍ അന‍ുസ്മരണം

നല്ല പാഠം....സഹപാഠിക്കൊര‍ു പഠനോപകരണം ... മേശയ‍ും കസേരയ‍ും


ശ‍ുചിത്വം.....ആരോഗ്യം ....കൈകഴ‍ുകലില‍ൂടെ


യാത്രയയപ്പ്......പെണ്‍കര‍ുത്തിനായ്.....കരാട്ടെ പരിശീലനം

കഥകളി സെമിനാര്‍ ....ക്ലാസ് തല പ്രവര്‍ത്തനം


സ്ക‍ൂളിലെ ആദ്യബാച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പൊന്നാടയണിയിച്ച്ആദരിച്ച‍ു....


വികസനസെമിനാര്‍.......കാഞ്ഞിരപ്പൊയില്‍ HM.ശ്രീ സനല്‍ഷാ മാസ്റ്ററിന്‍റെ ക്ലാസ്സ്...കലോത്സവവേദികളില‍ൂടെ......നാദ താള ലയ ഭംഗി..

                                                                                                   

ന‍ൂറ് മേനി കൊയ്തെട‍ുത്ത്........