2016, ജനുവരി 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

മണ്‍പാത്രനിര്‍മാണം ... നേരിട്ടറിയാന്‍

മൂന്നാം തരത്തിലെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം എന്ന യൂനിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു   എരിക്കുളം മണ്‍പാത്രനിര്‍മാണം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍........