2018, ജനുവരി 13, ശനിയാഴ്‌ച

അക്കാദമിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കരട് പ്രകാശനം

എസ് എസ് എ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ LP കെട്ടിടം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

പി.ഇ.സി മീറ്റിംഗിന് എത്തിയവർക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം

കരകൗശല പഠനം

വായനാ വീട് .. മയ്യങ്ങാനം ... കന്നാടത്ത് തറവാട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം 12.1.2018

കുടിവെള്ളം

2017, ഡിസംബർ 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

തേൻ കൃഷി

നോട്ടീസ്

ജൈവവൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം.

വിഷ രഹിത ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി

Harithavidyalayam

Food

2017, നവംബർ 5, ഞായറാഴ്‌ച

കോരളപ്പിറവി ...നല്ല വായന..വയലാര്‍ അന‍ുസ്മരണം

നല്ല പാഠം....സഹപാഠിക്കൊര‍ു പഠനോപകരണം ... മേശയ‍ും കസേരയ‍ും


ശ‍ുചിത്വം.....ആരോഗ്യം ....കൈകഴ‍ുകലില‍ൂടെ


യാത്രയയപ്പ്......പെണ്‍കര‍ുത്തിനായ്.....കരാട്ടെ പരിശീലനം

കഥകളി സെമിനാര്‍ ....ക്ലാസ് തല പ്രവര്‍ത്തനം


സ്ക‍ൂളിലെ ആദ്യബാച്ച് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പൊന്നാടയണിയിച്ച്ആദരിച്ച‍ു....


വികസനസെമിനാര്‍.......കാഞ്ഞിരപ്പൊയില്‍ HM.ശ്രീ സനല്‍ഷാ മാസ്റ്ററിന്‍റെ ക്ലാസ്സ്