2016, മേയ് 1, ഞായറാഴ്‌ച

SCOUT AWARD


ഉന്നത വിജയം നേടിയവര്‍

10 A + നേടിയ  വിജിത കെ & അഭിഷേക്‌  എ     വി


                           9 A+ നേടിയവര്‍                              
ABHISHEK C
 
ARJUN N
YADHU MOHANAN

S S L C 100% ....2015-16 BATCH